Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบบูรณาการฯ)

               ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งจัดสรร งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ให้กับ โรงพยาบาลปากช่องนานา  จังหวัดนครราชสีมา  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.03.5/25019  ลงวันที่ 11 กันยายน 2560  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หน่วยงาน :สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  แผนงาน : บูรณาการเสริมสร้างความเข้มเข็งและยั้งยืมให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  โครงการ : เมืองน่าอยู่ทุกกลุ่มคน  กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณค่ามาตรฐานภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   มาตรา 11  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสาสนเทศ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ   สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ  เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560  กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  จำนวน  11 โครงการ   ดังที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (3-หน้าประกาศ.pdf)3-หน้าประกาศ.pdf[ ]1345 kB