Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

                        ด้วยโรงพยาบาลปากช่องนานา  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงของโหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    ตามที่ได้รับอนุมัตินั้น

                        เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   มาตรา 11  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสาสนเทศ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ   สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ  เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560  กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  จำนวน   2  โครงการ   ดังนี้

Attachments:
Download this file (1-หน้าประกาศ.pdf)1-หน้าประกาศ.pdf[ ]664 kB