Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลปากช่องนานา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดนครราชสีมา โดย โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้มีโครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลปากช่องนานา จำนวน    1 งาน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวุธ ซีวิล ดีไซน์ โดยผู้เสนอราคาดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง