Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากช่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากช่อง จำนวน 1 งาน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง