Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล.10ชั้น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

               ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งจัดสรร งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ให้กับ โรงพยาบาลปากช่องนานา  จังหวัดนครราชสีมา  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.03.5/25019  ลงวันที่ 11 กันยายน 2560  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หน่วยงาน :สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan  รายการก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคารคสล.10ชั้น พื้รที่ใช้สอยประมาณ 16,603 ตร.ม. โรงพยาบาลปากช่องนานา  ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  1  หลัง

                เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   มาตรา 11  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสาสนเทศ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ   สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ  เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560  กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังที่แนบมาพร้อมนี้