Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างปรับปรุงอาคารภายในสำนักงานสาธารณสุข อำเภอปากช่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดนครราชสีมา โดย โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงอาคารภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากช่อง จำนวน 1 งาน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านพลพาณิชย์ โดยผู้เสนอราคาดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  487,788 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง