Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการต่อรองราคา รายการวัสดุสำนักงาน,งานบ้านงานครัว,วัสดุซ่อมบำรุง

ตามที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ดำเนินการคัดเลือกและต่อรองราคารายการวัสดุสำนักงาน,งานบ้านงานครัว,วัสดุซ่อมบำรุง เพื่อจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   นั้น ทางกลุ่มงานพัสดุขอประกาศผลผู้ชนะการต่อรองราคารายการวัสดุดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้