Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15kw. จำนวน 1 เครื่อง

                         ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw  จำนวน1 เครื่อง เพื่อให้การดำเนินการกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ  และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม  โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นโดยการออกประกาศพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อน  เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการนำร่างเอกสารดังกล่าว เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)  และของโรงพยาบาลปากช่องนานา  (www.pnnh.go.th) เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทำการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ  ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย