• กลับ

  ประกาศ

  วันที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
  วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (นางสิริวรรณ เคนผาพงศ์)
  วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (นางสิริวรรณ เคนผาพงศ์)
  วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (นางสิริวรรณ เคนผาพงศ์)
  วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (นางสิริวรรณ เคนผาพงศ์)
  วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ(นางสาวสิริวรรณ เคนผาพงศ์)
  วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ(นางสาวสิริวรรณ เคนผาพงศ์)
  วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ(นางสาวสิริวรรณ เคนผาพงศ์)
  วันอังคารที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของ นายเรวัติ สุดาจันทร์
  วันอังคารที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งของ นางสาวปิยะนุช สวนสิน
  วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (จำนวน 3 ราย)
  วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย)
  วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (นางสาวสมจิตร พอบขุนทด)
  วันศุกร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งของโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
  วันศุกร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
  วันจันทร์ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ประกาศจังหวัดนครราชสีมาเรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
  วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งของ นายวัชราชัย จันปาน
  วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก(1เม.ย.-30 ก.ย.63)
  วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายวัน
  วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
  วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก นางสาวธัญญารัตน์ วินิจธนา