เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0034 05/06/2562 ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 143 20190606091609.rar
0033 24/05/2562 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ จำนวน ๑ งาน 140 20190604185434.pdf
0032 29/05/2562 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 165 20190604184748.rar
0031 22/05/2562 ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ จำนวน ๑ งาน 150 20190604181908.PDF
003 17/05/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา 4 รายการ 1.Sodium chloride sterile sol 0.9%(100ml) 2.Sodium chloride sterile sol 0.9%(1000ml) 3.Glucose 5%with sodium chloride 0.45%(1000ml) 4.Sodium chloride sterile sol for irrigation 0.9%(1000ml) 164 20190521154556.PDF
002 01/05/2562 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อยา 4 รายการ 1.Sodium chloride sterile sol 0.9%(100ml) 2.Sodium chloride sterile sol .0.9% (1,000ml) 3.Glucose 5% with sodium chloride 0.45% (1,000ml) 4.Sodium chloride sterile sol for irrigation 0.9%(1,000ml) ด้วยวิธีประกวกราคา 180
001 15/03/2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบสขร.1) 242 20190521155554.rar

ดูข่าวประกวดราคาเก่า