เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00150 23/03/2563 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน ๙,๖๓๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 34 20200323171747.PDF
00149 23/03/2563 ประกาศผลการคัดเลือกผู้สนใจเข้ารับการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof) 34 20200323171646.pdf
00148 23/03/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งในร่างกายด้านเคมีคลินิกและด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 48 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 27 20200323165033.rar
00147 19/03/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน ๑๐๑,๙๒๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 20200319185314.rar
00146 18/03/63 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสาหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ เครื่องเตรียมสเมียร์เลือดและย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะสมบูรณ์อัตโนมัติ และเครื่องวัดการแข็งตัวของเลือด จานวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35 20200318134822.rar
00145 30/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือแบบม้วน จำนวน ๕,๒๘๐ ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 20200331184931.PDF
00144 16/03/2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน ๑๐๑,๙๒๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 39 20200316180816.pdf
00143 13/03/2563 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน (แบบสขร.1) ระหว่างเดือน ต.ค.62-ก.พ.63 50 20200315124341.rar
00142 13/03/2563 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 52 20200315145714.rar
00141 13/03/2563 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 95,440 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 20200313193529.rar

ดูข่าวประกวดราคาเก่า