เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00146 18/03/63 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสาหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ เครื่องเตรียมสเมียร์เลือดและย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะสมบูรณ์อัตโนมัติ และเครื่องวัดการแข็งตัวของเลือด จานวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 127 20200318134822.rar
00145 30/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือแบบม้วน จำนวน ๕,๒๘๐ ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 126 20200331184931.PDF
00144 16/03/2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน ๑๐๑,๙๒๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 133 20200316180816.pdf
00143 13/03/2563 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน (แบบสขร.1) ระหว่างเดือน ต.ค.62-ก.พ.63 147 20200315124341.rar
00142 13/03/2563 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 150 20200315145714.rar
00141 13/03/2563 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 95,440 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 120 20200313193529.rar
00140 13/3/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ Total knee(STD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 125 20200313163203.pdf
00139 13032563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อสะโพกเทียม แบบมีเบ้า (Total Hip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 128 20200313162348.pdf
00138 13/03/2563 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณประจำปี 2563 128 20200313115424.pdf
00137 13/03/2563 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ประจำปี 2563 132 20200313115232.pdf

ดูข่าวประกวดราคาเก่า