เลขที่ข่าว:00100

วันที่: 28/01/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขนส่ง และกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                ตามประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บขนส่ง และกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น
               จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนส่ง และกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ส.เรืองโรจน์สระบุรี (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง