เลขที่ข่าว:00121

วันที่:18/02/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส่เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส่เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของเป็นจำนวนเงิน  3,700,000  บาท โดยได้นำประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมบันชีกลางและของหน่วยงานภาครัฐ ดังรายละเอียดแนบท้าย