เลขที่ข่าว:00123

วันที่:21/02/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                  จังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลปากช่องนานา ขอประกาศประกวดราคาจัดซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย