เลขที่ข่าว:00126

วันที่:27/02/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563


                   ตาม ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540  ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุดังนี้    (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8)  นั้น
                   เพื่อให้เป็นไปตามประกาศฯ ดังกล่าว กลุ่มงานพัสดุ จึงขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม  2563   ตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562   (แบบสขร.1)  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้