เลขที่ข่าว:00128

วันที่:27/02/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดทดสอบการจำแนกชนิดและชุดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ จำนวน 5,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


              ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดทดสอบการจำแนกชนิดและชุดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ จำนวน 5,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ