เลขที่ข่าว:00130

วันที่:04/03/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดทดสอบการจำแนกชนิดและชุดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ จำนวน 5000 tests โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)


     จังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลปากช่องนานา ขอประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดทดสอบการจำแนกชนิดและชุดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ  จำนวน 5000 tests  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ