เลขที่ข่าว:00150

วันที่:23/03/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน ๙,๖๓๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


             ตามประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน ๙,๖๓๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น
               ถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน ๙,๖๓๐ กล่อง/box ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๙,๗๖๖.๕๐ บาท (หกแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   ตามเอกสารแนบ