เลขที่ข่าว:00152

วันที่:25/03/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบการจำแนกชนิดและ ชุดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ จำนวน ๕,๐๐๐๐ tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


               ตามประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบการจำแนกชนิดและ ชุดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ จำนวน ๕,๐๐๐๐ tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น
               ชุดทดสอบการจำแนกชนิดและ ชุดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  ตามเอกสารแนบ