เลขที่ข่าว:00153

วันที่:25/03/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate) จำนวน ๑๖๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


              ตามประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate) จำนวน ๑๖๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น
               ชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate) จำนวน ๑๖๘ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พีเอส ควอลิเทค จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง