เลขที่ข่าว:00154

วันที่:27/03/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน ๙๕,๔๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


              ตามประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน ๙๕,๔๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น
               ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน ๙๕,๔๔๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๔,๔๓๒.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  ตามเอกสารแนบ