เลขที่ข่าว:00155

วันที่:27/03/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน ๑๐๑,๙๒๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


          ตามประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน ๑๐๑,๙๒๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
 
          เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
 
         จังหวัดนครราชสีมา โดย โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
                           ตามเอกสารแนบ