เลขที่ข่าว:00158

วันที่:01/04/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งในร่างกายด้านเคมีคลินิกและด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๔๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


              ตามประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งในร่างกายด้านเคมีคลินิกและด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๔๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น
               ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งในร่างกายด้านเคมีคลินิกและด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๔๘ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๔,๔๘๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง