เลขที่ข่าว:0093

วันที่:22/01/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 95,440 ชุด


            ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
           จังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลปากช่องนานา จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 95,440 ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ