เลขที่ข่าว:0094

วันที่: 22/01/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อกระดาษเช็ดมือแบบม้วน จำนวน 5,280 ม้วน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)


       จังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลปากช่องนานา ขอประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อกระดาษเช็ดมือแบบม้วน จำนวน 5,280  ม้วน  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
พร้อมร่างขอบเขตของงาน และตารางราคากลาง  รายละเอียดตามเอกสารแนบ