เลขที่ข่าว:0095

วันที่:22/01/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 101,920 คู่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)


จังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลปากช่องนานา ขอประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 101,920 คู่   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)  
พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ และตารางราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบ