เลขที่ข่าว:0097

วันที่:23/01/2563ตราครุฑ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อผ้าห่อเครื่องมือ (Non Woven) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


จังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผ้าห่อเครื่องมือ  (Non Woven)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประกาศเผยแพร่เอกสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ดังมีรายละเอียดแนบท้าย