ผู้มีอุปการะคุณ

คลินิคหมอครอบครัว
ประกันสังคม
อาเซียน
กระทรวงสาธารณสุข
รพ.ปากช่องนานา
รพ.ปากช่องนานา


ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร ร่วมถวายพระพร
Read more
ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร ร่วมสักการะ
Read more
โครงการ Big Cleaning Day
Read more
รพ.ปากช่องนานา สืบทอดประเพณีสงกรานต์ 2561
Read more
ผู้อำนวยการและเจาหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา ร่วมกราบไหว้สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ภายในโรงพยาบาล
Read more
พิธีอัญเชิญพระพรหม
Read more
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
Read more
จัดเลี้ยงต้อนรับนายเแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา
Read more
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
Read more
ยินดีต้อนรับ ผอ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการ รพ.ปากช่องนานา
Read more
กันยากลับจากอเมริกามาเยี่ยมบ้าน
Read more
ประชุม บริการคุณภาพ บุคลากรต้องมีคุณภาพ [pcnnHA 2017]
Read more
ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
Read more
พันฒนางานประจำสู่งานวิจัยเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เจตคติและทักษะการวิจัยที่ถูกต้อง
Read more
ประชุมโครงการ IS ระดับเขตสุขภาพที 9 วัน
Read more
เดิน วิ่ง ปั่น มหากุศลเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครราชสีมา
Read more
โรงพยายาลปากช่องนานารับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2PCCเมือง
Read more
กิจกรรม หน่วยแพทย์พระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
Read more
สงกรานต์ร่วมใจชาวปากช่องร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย100%
Read more
โรงพยาบาลปากช่องนานาสืบทอดประเพณีสงกรานต์
Read more