เลขที่ข่าว:0096

วันที่:18/12/2562ตราครุฑ

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกศูนย์อาหาร รพ.ปากช่องนานา


ท่านสามารถดูรายชื่อร้านค้าได้จากเอกสารแนบนี้ รายละเอัยดการเข้าประกอบการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง