คุณชาตรี - คุณจุรีรัตน์ ไตรบัญญัติกุล บ.ไทยเย็น 1994 จำกัด มอบอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 110,000 บาท
คุณแม่สอิ้ง หอมพิกุล และคุณนภา ศรีเงินยวง บริจาคเก้าอี้พลาสติก 28 ตัว มูลค่า 5,600 บาท
คุณเล็กหงษ์ เพ็ชรสุวรรณ คุณละเอียด หัสดี และคุณอธิภัทร พันธุ์งาม บริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น มูลค่า 27,900 บาท
คุณรัตนเดช ภัทรศิริ บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น 4 เครื่อง มูลค่า15,560 บาท
คุณนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ และครอบครัว บริจาคเครื่องวัดสัญญาณชีพ มูลค่า 100,000 บาท
พลเอกอดุลยเดช อินทะพงษ์ ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ และคุณโยธิน อารีย์การเลิศ บริจาคเครื่องมือแพทย์รวมมูลค่า 418,258 บาท และบริจาคเงินสด 5,605 บาท
...
...
คุณธีระ ฤทธิชัยฤกษ์ และครอบครัว บริจาครถเข็น จำนวน 10 คัน มูลค่า 23,000 บาท
ฤาษีพุทธบุตรและคณะศิษยานุศิษย์ บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่า 383,000 บาท
คุณยุพิน แก้วประดิษฐ์ บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 50,000 บาท
คุณวินัย หวังสกุล บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 75,000 บาท
คุณคมกริช ขอเพิ่มทรัพย์ บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 157,000 บาท
คุณอุไร เผ่าเสถียรพันธ์ บริจาคเครื่องปั่นเซรั่ม (Lab) มูลค่า 145,000 บาท
คุณฐิติมา ทะวงศ์ พร้อมครอบครัว เพื่อนโรงเรียนปากช่อง คุณอภิเชษฐ ทะวงศ์ และเพื่อนๆ บริจาคที่นอนกันแผลกดทับ รวมมูลค่า 24,000 บาท
คุณรมิดา อ่อนน้อม บริจาคซื้อที่นอนกันแผลกดทับ 3 หลัง และเครื่อง Printer สี 1 เครื่อง มูลค่า 40,000 บาท
คุณสมพิศ พิชิตพร บริจาคที่นอนกันแผลกดทับ 5 ชุด มูลค่า 60,000 บาท
สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ บริจาคเงินสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท
คุณปรีชา - คุณนุชนาฎ จันทร์พุ่ม มอบภาพถ่ายพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) และบริจาคเครื่องติดตามสัญญาณชีพ (Bedside monitor)
คุณกนกกร เครือไวศยวรรณ และครอบครัว มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รวม 150,000 บาท
คุณสมพิศ พิชิตพร บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง รวมเงิน 290,000 บาท
คุณกาญจนา ชัยกังวาฬ บริจาคเตียงผู้ป่วย 2 เตียง รวมเงิน 58,000บาท
คุณอุไร เผ่าเสถียรพันธุ์ บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท
คุณทุมมา แก้ววิชิต บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท
คุณนิเทศ เลิศลิมชลาลัย บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท
นพ.ธงชัย - พญ. ปนัดดา เขมรัตน์ตระกูล บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท
คุณประมวล - คุณสมพงษ์ ไล้ทองดี บริจาคเตียงผู้ป่วย มูลค่า 29,000 บาท